Monthly Archives: November 2012

BMI nhận định về quan hệ Việt – Trung

Đoạn dưới đây copy and paste từ báo cáo về an ninh và quốc phòng Việt Nam, do Business Monitor International thực hiện, Quý III, 2012. Bold là của tớ. Báo cáo này ngoài đường bán gần 1000 USD đấy … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghiêm túc | Tagged , , , , | 1 Comment