Tag Archives: Johnny Trí Nguyễn

Bản chất VIỆT NAM của Johnny Trí Nguyễn (bài cũ 2007)

Không phải Việt Nam, thì không thể SQUAT dưới gốc cây được dễ dàng như zầy! Chụp trước cửa tòa soạn báo Người Việt.

Rate this:

Posted in Nghệ thuật, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | Leave a comment