Thiệt hay giỡn vậy bạn?

Không biết bạn này đang giỡn, nhại Ý Lan, hay bạn í đang hát thiệt? (Có poll ở dưới video. Vote đê.)

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s