Chữ ký

Bộ sợ mai mốt cách mạng thành công rồi

bị đi học tập cải tạo hay sao,

mà ko ai dám đặt bút ký vào cái văn bản ấy?

 

(Bạn Lê Hải phê: “Ha ha, công nhận siêu nhảm. Lý lịch sẽ có thêm mục trước 2012 sau 2012, hê hê.”)

This entry was posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Chữ ký

  1. van ban? nay cua THE LUC THU DICH … ai ma dam ky’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s