Chữ gì dưới đít World Cup zị cha?

World Cup the cup

Đừng nói là chữ Made in China nha mí bạn.

.

Hỏi chơi zị chớ bạn nào muốn bít thiệt thì đọc wiki ở đây.

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Chữ gì dưới đít World Cup zị cha?

  1. Tên mấy quốc gia từng vô địch với chiếc cúp này đó anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s