Bản chất VIỆT NAM của Johnny Trí Nguyễn (bài cũ 2007)

Không phải Việt Nam, thì không thể SQUAT dưới gốc cây được dễ dàng như zầy!

Chụp trước cửa tòa soạn báo Người Việt.

This entry was posted in Nghệ thuật, Nhảm nhảm nhảm and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s